รีวิวการสอบ CISA 1 สอบอย่างไรให้ผ่านในครั้งเดียว

2268 0

ผู้ที่อยากทำงานในสายการเงินการลงทุน ย่อมจะต้องมีการสอบคุณวุฒิต่างๆเอาไว้ประดับกายอย่างแน่นอน และหนึ่งในหลักสูตรที่ได้รับความนิยมอย่างมากก็คือ CISA ที่จะช่วยต่อยอดทางวิชาชีพสายการเงินได้อย่างมาก วันนี้คลินิกการลงทุนจะมารีวิววิธีการสอบ CISA ให้ผ่านเหมือนกับที่ตัวเองสอบผ่านได้แล้ว

CISA คืออะไร ?

CISA หรือชื่อเต็มว่า Certified Investment and Securities Analyst อธิบายแบบย่อๆ เป็นหลักสูตรหรือคุณวุฒิด้านการเงิน ที่มุ่งหวังให้ผู้ศึกษาและทดสอบมีความสามารถในการวิเคราะห์และบริหารการลงทุน เพื่อให้สามารถประเมินมูลค่าที่เหมาะสมของหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ ตลอดจนความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เพื่อการตัดสินใจลงทุนอย่างมีคุณภาพ ตลอดจนเข้าใจหลักปฏิบัติและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 

อธิบายง่ายๆ CISA เปรียบเสมือน CFA ภาคไทย มีเนื้อหาและข้อสอบภาษาไทย แต่ CISA เป็นหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย จึงได้รับการยอมรับในประเทศไทยเท่านั้น พูดง่ายๆคือ CISA และ CFA ต่างกันที่ภาษาในหลักสูตรและการยอมรับในระดับสากล หากใครที่อ่อนเรื่องภาษาอังกฤษ การสอบ CISA จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ 

แต่หากไม่มีปัญหาเรื่องภาษาอังกฤษ การสอบ CFA ได้เปรียบกว่าในแง่การได้รับการยอมรับในระดับสากลครับ นอกจากนี้ CISA มีข้อได้เปรียบเรื่องค่าสมัครสอบที่ถูกกว่า และสามารถทยอยสอบเป็นกลุ่มวิชาได้ ซึ่งต่างจาก CFA ที่ต้องสอบทั้งหมดในวันเดียว

หลักสูตร CISA ได้รับการพัฒนาตามกรอบของหลักสูตร CFA ซึ่งมีบางครั้งที่หลักสูตร CISA ปรับตามไม่ทัน ทำให้ผู้สอบ CISA จำเป็นต้องอ่านตำรา CISA ที่เป็นภาษาไทยและตำรา CFA ที่เป็นภาษาอังกฤษควบคู่กันไป จึงอาจทำให้เกิดความสับสนได้

ปัจจุบัน TSI รับผิดชอบหลักสูตร CISA ทั้งด้านการพัฒนาข้อสอบ บริหารจัดการคลังข้อสอบ และให้บริการด้านการจัดสอบ รวมถึงการจัดพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สอบผ่านเป็นประจำทุกปี

CISA เหมาะสำหรับใคร ? 

ผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการกองทุน ผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการเงิน

เนื้อหาและหัวข้อการทดสอบ

หลักสูตร CISA จะยึดกรอบเนื้อหาของหลักสูตร CFA (Chartered Financial Analyst) ของ CFA Institute ซึ่งแบ่งเป็น 3 ซึ่งแต่ละระดับประกอบไปด้วยองค์ความรู้ 4 ด้านที่เหมือนกัน คือ

1. จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Ethical & Professional Standards)

– จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน

– มาตรฐานการวัดการดำเนินงานระดับสากล 

– กฎระเบียบที่เกียวข้องและการให้คำแนะนำการลงทุนที่เหมาะสม (จากเดิมจะเป็นหนังสือ “แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ลงทุน” ซึ่งได้ยกเลิกไปแล้ว มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2561)

– กฎหมายไทย

หมวดนี้เป็นหมวดที่ชิลที่สุด เนื่องด้วยเนื้อหาที่ไม่มาก และไม่มีเนื้อหาคำนวณ สามารถใช้เซนส์ได้(บ้าง) แต่ทางที่ดีก็ควรจะอ่านไป และฝึกทำแนวข้อสอบไปด้วย เพราะบางข้ออาจมีข้อสอบแนวที่ต้องใช้ความจำ แต่ก็ไม่มากเท่าไหร่ (ถ้าไม่อ่านไปเลยอาจมีหนาวๆบ้างเหมือนกัน 555) แนะนำว่าหมวดนี้เอาไว้สอบท้ายๆได้เลยครับ 

2. เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน (Investment Tools)

– เศรษฐศาสตร์จุลภาคและมหภาค และเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

– การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

– การวิเคราะห์งบการเงิน

– การเงินธุรกิจ

หมวดนี้ขึ้นชื่อว่ายากมากที่สุด เนื่องด้วยปริมาณเนื้อหาทั้งความจำและการคำนวณจำนวนมาก และหมวดนี้ขึ้นชื่อว่าคนจะสอบไม่ค่อยผ่านกันในครั้งแรก แนะนำให้สอบในหมวดนี้ก่อน เพื่อจะได้ทุ่มเทพลังงานให้ได้อย่างเต็มที่ (ถ้าผ่านแล้วจะชิลๆ 55) เพราะถ้าเราเลือกสอบหมวดง่ายๆก่อน อาจไม่เหลือพลังงานสมองมาใช้ในหมวดนี้ก็เป็นได้

3. การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ (Asset Valuation)

– ตลาดหลักทรัพย์

– การลงทุนในตราสารทุน ตราสารหนี้ และตราสารอนุพพันธ์

– การลงทุนในทางเลือกอื่น

หมวดนี้ คิดว่าปริมาณและความยากของเนื้อหาจะรองลงมาจากหมวดที่ 2 แต่ก็ไม่ถือว่ายากมากนัก (ส่วนตัวคิดว่าเรื่องตราสารอนุพันธ์เนื้อหาไม่มาก แต่จะเข้าใจยากหน่อยสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องตราสารอนุพันธ์มาก่อน) แนะนำว่าให้สอบเป็นหมวดแรกๆ พยายามอย่าสอบพร้อมกับหมวดที่ 2 เพราะสมองอาจรับไม่ไหว แต่ถ้าใครไหวก็จัดเลยไม่ว่ากัน

4. การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน (Portfolio Management)

– ทฤษฏีตลาดทุน

หมวดถือว่าง่ายรองมาจากหมวดที่ 1 เนื่องด้วยปริมาณเนื้อหาที่น้อย และเข้าใจได้ง่าย อีกทั้งจำนวนข้อสอบน้อยที่สุด(เพียง 30 ข้อ หมวดอื่นๆจะมี 70 ข้อ) แนะนำว่าเก็บไว้สอบเป็นหมวดปิดท้ายการสอบเลยก็ได้ครับ

โดยใน CISA ระดับ 1 เนื้อหาจะมุ่งให้เข้าใจเครื่องมือพื้นฐาน เพื่อการวิเคราะห์งบการเงิน การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ จะยังไม่มีการประยุกต์ใช้เครื่องมือต่างๆครับ 

ปล. เนื้อหาในข้อสอบคิดว่าคงไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากอาจผิด “จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงาน” ได้ครับ^^

สอบผ่านแล้วได้อะไร?

แน่นอนว่าอันดับแรกที่ได้คือ ความรู้ในการบริหารเงินลงทุนของตนเอง จากขั้นพื้นฐานไปถึงระดับสูง รวมถึงความรู้ในการบริหาร Portfolio ของกองทุนรวม ทั้งในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ

ในด้านของสายงานอาชีพ จะสามารถขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) เพื่อทำงานในตำแหน่งที่สำคัญในสายการเงิน โดย CISA level I สามารถทำงานในสายงาน “ผู้วิเคราะห์หลักทรัพย์” ได้ (โดยต้องมีประสบการณ์ด้านการลงทุน 1 ปี) และงาน “ผู้ขายหลักทรัพย์” (ไม่ต้องมีประสบการณ์)

(แหล่งข้อมูลอ้างอิง: http://www.tsi-thailand.org/index.php…)

CISA

การเตรียมตัวสอบ

การเตรียมตัวของแต่ละคนก็อาจแตกต่างกันออกไป เนื่องจากความรู้พื้นฐาน ทักษะ ภารกิจหน้าที่ รวมถึงเวลาของแต่ละคนก็ต่างกันไป ที่จะแชร์นี้ถือเป็นแนวทางส่วนตัว อาจลองนำไปปรับใช้กันดูครับ

1) ศึกษาข้อมูลต่างๆ อย่างละเอียด และหัวข้อการสอบ ทำความเข้าใจให้ดี

สามารถศึกษาเบื้องต้นได้ที่ :

– รายละเอียดภาพรวม : https://www.set.or.th/professio…/Download/career/CISA_A4.pdf

– มุมคุณวุฒิ : https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

– หลักสูตร : https://www.set.or.th/set/professional/html.do…#

– โครงสร้างการสอบ : https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

– ระเบียบการสมัครทดสอบ : https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

– การจัดทดสอบ : https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

– รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ : https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

2) หาซื้อหนังสือเตรียมสอบ (ตำรา + แบบทดสอบ)

– หนังสือเตรียมสอบ

https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

(บางพาร์ทมีให้โหลดอ่านได้ฟรีครับ)

– สั่งซื้อหนังสือ (E-book)

https://www.mebmarket.com/index.php… 

(ส่วนตัวสั่งจากเวบไซต์ Meb เพราะจะได้ลดราคา ไม่ต้องแบกเป็นเล่มๆ แต่จะลำบากตอนที่จดโน้ตลง)

– แบบฝึกหัดเตรียมสอบ

https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

หรือสามารถซื้อได้ที่:

– ร้าน INVESTORY Shop อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ

(เวลา 09:00 – 20:00 น ปิดวันจันทร์) หรือ ดาวน์โหลดหนังสือในรูปแบบ e-Book

– ร้านหนังสือ SE-ED Book Center ทุกสาขา หรือ สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.se-ed.com

แบบฝึกหัดเตรียมสอบ : https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

3) วางแผนการอ่านหนังสือ

ในแต่ละหัวข้อของแต่ละหมวด จะมีปริมาณการออกข้อสอบไมเท่ากัน

ต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมในการอ่าน ควรมุ่งโฟกัสในหัวข้อที่ปริมาณการออกข้อสอบมากๆก่อน โดยควรทำโน๊ตย่อ(ในจุดที่สำคัญๆ)ไว้อ่านทวน และฝึกทำข้อสอบใน Workbook ด้วย

ทริคการวางแผนการอ่านหนังสือส่วนตัว

– ก่อนจะอ่านเนื้อหา ให้ลองฝึกทำ Workbook ก่อน (เหมือนทำ Pre-test) เพื่อที่จะจับประเด็นโฟกัสได้ว่าข้อสอบจะออกแนวไหน และควรจะโฟกัสเนื้อหาส่วนไหนเป็นหลัก แล้วจดโน้ตย่อไว้

– พอฝึกทำ Workbook แล้ว ก็ถึงเวลาอ่านเนื้อหา ก่อนอื่นควรอ่านสารบัญเพื่อให้เห็นโครงสร้างเนื้อหาในภาพรวม และก่อนจะอ่านเนื้อหาแต่ละบทแนะนำให้อ่านสรุปในแต่ละบทก่อน เพื่อจับประเด็นหลักๆที่สำคัญ จากนั้นก็อ่านเนื้อหาได้ครับ

– พออ่านเนื้อหาเราจะพอทราบได้แล้วว่าควรโฟกัสที่จุดไหน จากนั้นก็จดสรุปเพื่อเอาไว้อ่านทบทวน

– หลังจากอ่านจบในแต่ละหมวด ก็ลงมือฝึกทำ Workbook ได้ (Post-test) โดยให้ลงมือทำแบบห้ามดูเฉลยก่อนให้เสร็จ หลังจากนั้นก็ตรวจคำตอบ ดูเฉลย แนะนำว่าควรจดโน้ตไว้ในข้อที่เราติดหรือไม่เข้าใจ และทำสรุปเนื้อหา+สูตรที่ควรจำจากข้อสอบ Workbook (ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญที่ควรโฟกัสเลย) เพื่อเอาไว้อ่านทบทวน

– ควรจะทำให้เสร็จไปทีละหมวดๆ ไม่อ่านสลับหมวดไปมา เพื่อจะได้ไม่สับสน 

ปล. โดยปกติจะมีการอบรมอยู่เป็นระยะๆ แต่ผมไม่ได้เข้าอบรม และไม่ทราบข้อมูลหรือรายละเอียดแน่ชัด จึงไม่ขอลงรายละเอียดครับ

สามารถศึกษารายละเอียดการเข้าอบรม CISA ได้ที่ 

https://conc.tbs.tu.ac.th/inde…/program/detailenrollment/151

http://mba.nida.ac.th/cbi/th/contact-us.html

4) อย่ายอมแพ้

ด้วยเนื้อหาที่ยาก และปริมาณเยอะมาก บางท่านอาจสอบไม่ผ่านในรอบแรก 

แต่อย่าเพิ่งท้อถอยหรือล้มเลิกไปครับ ทุกอย่างเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเห็นถึงจุดอ่อนของตนเอง ขอแค่เราไม่หยุดเรียนรู้ และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ล้มได้ ท้อได้ แต่ไม่เลิกครับ สู้ไปเรื่อยๆ สุดท้ายผมเชื่อว่าทุกคนจะสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้อย่างแน่นอน

สุดท้ายนี้หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจการสอบ CISA รวมถึงผู้อ่านทุกท่านไม่มากก็น้อย ส่วนตัวเห็นว่าการสอบนี้นอกจากที่จะได้ความรู้แล้ว ยังเป็นตัวช่วยสร้างความมุ่งมั่น อดทน และการมีวินัยให้เราอย่างมาก นอกจากนี้ยังเป็นกุญแจสำคัญที่จะไขประตูโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพนี้ ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบ และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบผ่านแล้วด้วยครับ

สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ CISA ได้ที่

http://www.tsi-thailand.org

http://www.saa-thai.org

http://www.sec.or.th

References :

https://www.set.or.th

https://www.set.or.th/set/professional/html.do…

https://www.set.or.th/professio…/Download/career/CISA_A4.pdf

http://www.tsi-thailand.org/index.php…)

http://fundmanagertalk.com/careertalk-cisa/

http://www.jobpub.com/articles/showarticle.asp?id=1493

http://cfathailand.blogspot.com/2011/11/cisa.html

.—————

ติดตาม “คลินิกการลงทุน” ได้ที่

> https://www.facebook.com/WealthInvestmentClinic/

> https://wealthinvestmentclinic.wordpress.com

บทความอื่นๆ:เฮดจ์ฟันด์คืออะไร

Total 4 Votes
0

Tell us how can we improve this post?

+ = Verify Human or Spambot ?

About The Author